• 【Hệ thống】Thông báo lỗi đăng nhập hoạt động vòng quay may mắn 01/04/2019
  • 【Hệ thống】Thông báo máy chủ bảo trì 28/03/2019
  • 【Hệ thống】Thông báo máy chủ bảo trì 26/03/2019
  • 【Hệ thống】Thông báo máy chủ bảo trì 19/03/2019
  • 【Hệ thống】Thông báo lỗi phương thức đăng nhập 14/03/2019
  • 【Hệ thống】Thông báo máy chủ và trang web trò chơi bảo trì 12/03/2019
  • 【Hệ thống】Thông báo máy chủ và trang web trò chơi bảo trì 27/02/2019
  • 【Hệ thống】Thông báo máy chủ bảo trì 26/02/2019
  • 【Hệ thống】Thông báo hoạt động đăng nhập liên tục 25/02/2019
  • 【Hệ thống】Thông báo tham gia bang hội 25/02/2019
test