• 【Hệ thống】Thông báo máy chủ bảo trì 25/06/2019
  • 【Hệ thống】Thông báo danh sách trúng thưởng hoạt động “ tích xu nhận thưởng " Tuần 1 21/06/2019
  • 【Hệ thống】Thông báo máy chủ bảo trì 18/06/2019
  • 【Hệ thống】 Danh sách bù điểm của hoạt động Vòng Xoay May Mắn. 14/06/2019
  • 【Hệ thống】Thông báo đã khắc phục xong lỗi đăng nhập "vòng quay may mắn" 13/06/2019
  • 【Hệ thống】Thông báo lỗi đăng nhập"vòng quay may mắn" 13/06/2019
  • 【Hệ thống】Thông báo máy chủ bảo trì 11/06/2019
  • 【Hệ thống】Thông báo đã khắc phục xong lỗi đăng nhập game 05/06/2019
  • 【Hệ thống】Thông báo lỗi đăng nhập game 05/06/2019
  • 【Hệ thống】Thông báo máy chủ bảo trì 04/06/2019
test