• 【Hệ thống】Thông báo đã khắc phục xong lỗi đăng nhập game 05/06/2019
  • 【Hệ thống】Thông báo lỗi đăng nhập game 05/06/2019
  • 【Hệ thống】Thông báo máy chủ bảo trì 04/06/2019
  • 【Hệ thống】Thông báo máy chủ bảo trì 28/05/2019
  • 【Hệ thống】Thông báo máy chủ bảo trì 21/05/2019
  • 【Hệ thống】Thông báo máy chủ bảo trì 07/05/2019
  • 【Hệ thống】Thông báo máy chủ bảo trì 30/04/2019
  • 【Hệ thống】Thông báo máy chủ bảo trì 23/04/2019
  • 【Hệ thống】Thông báo máy chủ bảo trì 15/04/2019
test