• 【Hệ thống】Thông báo máy chủ bảo trì 26/11/2019
  • 【Hoạt động】Tăng cấp quay Gacha 22/11/2019
  • 【Hệ thống】Thông báo máy chủ bảo trì 19/11/2019
  • 【Hệ thống】Thông báo máy chủ bảo trì 05/11/2019
  • 【Hệ thống】Thông báo máy chủ bảo trì 22/10/2019
  • 【Hệ thống】Thông báo máy chủ bảo trì 15/10/2019
  • 【Hệ thống】Thông báo máy chủ bảo trì 30/09/2019
  • 【Hệ thống】Thông báo máy chủ bảo trì 24/09/2019
  • 【Hoạt động】 Rút bài Poker nhận ngay trăm triệu 17/09/2019
  • 【Hệ thống】Thông báo máy chủ bảo trì 17/09/2019
test